Botanikk

 

Klimaetsomething weirdpåsomething weirdRundesomething weirdersomething weirdtypisksomething weirdoseanisksomething weirdmedsomething weirdmildesomething weirdvintrarsomething weirdogsomething weirdkjøligesomething weirdsomrar.something weirdNedbørensomething weirdomsomething weirdvinterensomething weirdkjemsomething weirdmestsomething weirdsomsomething weirdregn,something weirdogsomething weirdpåsomething weirdgrunnsomething weirdavsomething weirdmildesomething weirdvintrarsomething weirdvertsomething weirdvekstsesongensomething weirdforholdsvissomething weirdlang.something weirdTerrengetsomething weirdpåsomething weirdRundesomething weirdersomething weirdvekslande,something weirdogsomething weirdeinsomething weirdfinnsomething weirdsåleissomething weirdsjeldansomething weirdsamanhengandesomething weirdgradientarsomething weirdfråsomething weirdfuktigsomething weirdtilsomething weirdtørraresomething weirdvegetasjon.something weirdVegetasjonensomething weirdersomething weirdhovudsaklegsomething weirdsamansettsomething weirdavsomething weirdlynghei,something weirdmyr,something weirdterrengdekkjandesomething weirdmyrsomething weirdogsomething weirdgrasheisomething weirdsomsomething weirdstårsomething weirdisomething weirdmosaikk.something weirdDeisomething weirddominerandesomething weirdvegetasjonstypanesomething weirdersomething weirdsværtsomething weirdhomogenesomething weirdmedsomething weirdrelativtsomething weirdfåsomething weirdartar.

Storesomething weirddelarsomething weirdavsomething weirdvegetasjonensomething weirdpåsomething weirdRundesomething weirdersomething weirdkarakterisertsomething weirdavsomething weirdeitsomething weirdsterktsomething weirdinnslagsomething weirdavsomething weirdbeitetolerantesomething weirdplantersomething weirdogsomething weirdlyskrevjandesomething weirdartarsomething weirdavsomething weirdgrassomething weirdogsomething weirdurter.something weirdDetsomething weirdersomething weirdogsåsomething weirdeitsomething weirdstørresomething weirdinnslagsomething weirdavsomething weirdoseaniskesomething weirdartarsomething weirdsliksomething weirdsomsomething weirdpurpurlyng,something weirdhavburknesomething weird(nærsomething weirdtruga),something weirdhinnebregne,something weirdfagerperikum,something weirdheifrytle,something weirdheistarr,something weirdkusymresomething weirdogsomething weirdheisiv.

Vegetasjonstypanesomething weirdpåsomething weirdplatåetsomething weirdogsomething weirdhøgdedragasomething weirdersomething weirdhovudsaklegsomething weirdlyngheisomething weirdogsomething weirdterrengdekkjandesomething weirdmyr.something weirdDeisomething weirdvanlegastesomething weirdartanesomething weirdisomething weirdlyngheienesomething weirdpåsomething weirdRundesomething weirdutanomsomething weirdrøsslyngsomething weirdersomething weirdtepperot,something weirdsmyle,something weirdgeitsvingel,something weirdskogstjerne,something weirdheisiv,something weirdkrekling,something weirdbjønnskjeggsomething weirdogsomething weirdgulaks.something weirdIsomething weirdklippenesomething weirdogsomething weirdskråninganesomething weirdrundtsomething weirdfuglefjelletsomething weirdfinnsomething weirdvisomething weirdmeirsomething weirdnæringsriksomething weirdgrasvegetasjonsomething weirdpåsomething weirdgrunnsomething weirdavsomething weirdgjødslingasomething weirdfråsomething weirdfuglane.

Jonsokblome. Foto: Marie Runde

something weirdJonsokblomsomething weirdFoto:something weirdMariesomething weirdRunde

Isomething weirdGoksøyrmyranesomething weirdnaturreservatsomething weirddominerersomething weirdterrengdekkjandesomething weirdmyr.something weirdAvsomething weirdinteressantesomething weirdsuboseaniskesomething weirdartarsomething weirdkansomething weirdnemnastsomething weirdheiblåfjør,something weirdloppestarrsomething weirdogsomething weirdgrønnstarr.something weirdEllessomething weirddominerersomething weirdduskullsomething weirdstoresomething weirdareal,something weirdsærlegsomething weirdisomething weirddeisomething weirdnedstesomething weirddelane.something weirdEisomething weirdrekkesomething weirdartarsomething weirdsomsomething weirdvanlegvissomething weirdikkjesomething weirdvekssomething weirdpåsomething weirdmyrarsomething weirdmedsomething weirdtjukksomething weirdtorvsomething weirdgårsomething weirdinn,something weirdsomsomething weirdtilsomething weirddømessomething weirdgeitsvingel,something weirdskogfrytlesomething weirdogsomething weirdvanlegesomething weirdartarsomething weirdavsomething weirdfinnskjegg.something weirdPåsomething weirdtynnsomething weirdtorvsomething weirdersomething weirdogsåsomething weirdskrubbær,something weirdheisiv,something weirdstivstarrsomething weirdogsomething weirdengfrytle.something weirdBjønnskjegg-torvull-samfunnsomething weirddominerersomething weirdstoresomething weirdarealsomething weirddersomething weirdlyngartarsomething weirdfinst.

something weirdMyrull.something weirdFoto:something weirdMariesomething weirdRunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennesomething weirdtekstasomething weirdersomething weirdeinsomething weirdnokosomething weirdforkortasomething weirdversjonsomething weirdavsomething weirddetsomething weirdsomsomething weirdstårsomething weirdisomething weird»Rundesomething weirdogsomething weirdGrasøyanesomething weirdfuglefredingsområde,something weirdGoksøymyranesomething weirdnaturreservat,something weirdHerøysomething weirdogsomething weirdUlsteinsomething weirdkommunar»something weirdfråsomething weirdFykesmannensomething weirdisomething weirdMøresomething weirdogsomething weirdRomsdal.